Revalidatie en Reïntegratiebegeleiding

Wanneer een revalidatieproces en/of reïntegratieproces, zowel in een arbeidsgerelateerde als in een persoonlijke situatie stagneert, is het zinvol om te onderzoeken of er andere (lichamelijke of psychische) factoren zijn die een ondermijnende invloed kunnen hebben op beide processen.

Door gebruik te maken van het Cranio-Sacraaltherapeutisch onderzoek en andere methoden is het mogelijk om de aanwezigheid van bovenstaande factoren duidelijk te krijgen.
Vanuit dit verdiepende inzicht is een gerichter en effectiever revalidatie- en/of reïntegratieproces te realiseren.

Door de betere afstemming op wat de betreffende persoon therapeutisch nodig heeft en een snelle toegang tot de benodigde disciplines, zal dit resulteren in een korter durend arbeidsverzuim.
Er ontstaat voor werkgever en werknemer een situatie die voldoet aan de verplichtingen zoals vermeld in de vernieuwde Wet Poortwachter.

Door te functioneren in en gebruik te maken van een multidisciplinair netwerk is het mogelijk de processen sneller te starten, adequater aan te sturen, te controleren en efficiënter te realiseren.
Binnen het netwerk zijn de meeste disciplines vertegenwoordigd waaronder artsen, medisch specialisten, psychotherapeuten, personaltrainers, gespecialiseerde paramedici maar ook conflict management en werving- en selectie deskundigen.

Revalidatiebegeleiding is zinvol als:

  • het herstel van de klachten na een trauma of operatie niet verloopt volgens verwachting en er geen verklaring voor te vinden is;
  • bij chronische vermoeidheidssyndromen;
  • bij al of niet chronische pijnproblemen;
  • algehele malaise;
  • repeterende klachten die terugkeer in het arbeidsproces tegenwerken.

Reïntegratiebegeleiding is ondermeer zinvol als:

  • er een niet te verklaren repeterend disfunctiepatroon zichtbaar is;
  • er sterke en/of meerdere stressoren een ondermijnende invloed uitoefenen;
  • er stagnatie is in verwerkingsprocessen;
  • er problemen zijn met betrekking tot zelfvertrouwen, angst, woede, verdriet etc.;
  • er sprake is van een langdurige emotionele disbalans.